Kelkit Gündem

4 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI

7 8 Temmuz 2019 Pazartesi 4 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI KELKİT DEVLET HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 4 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2019/317642 1-İdarenin a) Adresi : Atatürk […]

4 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
08 Temmuz 2019 - 8:26 'de eklendi.

7
8 Temmuz 2019 Pazartesi
4 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
KELKİT DEVLET HASTANESİ
SAĞLIK BAKANLIĞI
BAKAN YARDIMCILIKLARI
4 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/317642
1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk Caddesi Onyedişubat Bulvarı No: 104 29600
KELKİT/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası : 4563171029-4563171572
c) Elektronik Posta Adresi : kdh29600@hotmail.com
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet
adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Yeri : Kelkit Devlet Hastanesi Biyomedikal Dayanıklı
Taşınır Deposu
c) Teslim Tarihi : İhale konusu malzemelerin tamamı sözleşme
imzalanmasından itibaren en geç 30 (otuz) gün
içerisinde tam ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.
Yurt dışından temin edilecek olan malzemeler için
Yüklenicinin tevsik edici belgelerle başvurusu ve
idarenin onayı ile ilave olarak 30 (otuz) gün daha süre
uzatımı yapılabilecektir
İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kelkit Devlet Hastanesi İdari Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 16.07.2019 – 14:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesindeuygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuatgereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
  15/05/2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tıbbi Cihaz Satış,Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” Ek-3 de yer alan cihazlar haricindeki diğer tıbbicihazların satışının yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğün’den “Tıbbi Cihaz SatışMerkezi Yetki Belgesi” nin alınması ve ihale işlem dosyasında sunulması zorunludur
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veyakurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir TicaretSicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Sicil Gazetesinde bulunmamasıhalinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
  hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
  kriterler:
  4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
  1-Teklif edilen ürünler en az 2 (İki) yıl garantili olacak ve bu garanti belgesi TürkiyeTemsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından muayene aşamasındaverilecektir. (veya fatura garanti başlangıç tarihi olarak belirlenecektir.)
  2- Firmalar teklif edecekleri cihaz/cihazlar için en az 10 yıl sureyle geçerli, TL bazındakiyedek parça fiyat listesi, ömürlü parça fiyat listesini ve aksesuar fiyat listesini ayrı ayrıve cihaz başına (aynı cihazın bir adetten fazla olması halinde tek cihaz için) olmak üzere
  ihale komisyonuna sunacaklardır (yedek parça fiyat listeleri, aksesuar fiyat listeleri,ömürlü parça fiyat listeleri ayrı ayrı belirtilecektir). İstekliler teklif ettikleri cihazın yedekparçası olmaması halinde bu durumu teklif dosyalarında yazılı ve onaylı olarak belirteceklerdir.Cihaza yedek parça gereksinimi olduğunda talep yapıldığı tarih ile ihaledeyedek parça listesinde fiyat üzerinden ÜFE/TÜFE endeksini aşmamak üzeregüncelleme yapılabilecektir.
  3) Tıbbi cihazlara satış sonrası hizmeti sunacak kuruluşlardan “TS 12426 Yetkili
  Servisler için Kurallar” veya “TS 13703 Özel Servis” standardına göre hizmet alınacak
  cihaz için hizmet yeterlilik belgesine sahip olma şartı aranacaktır.
  4) Tıbbi cihaz alımlarında ilgili mevzuatlar kapsamında tıbbi cihaz kaydına esas olan
  tüm ürün, cihaz, yedek parça, aksesuar, sarf ve yazılımlara ilişkin ayrı ayrı TİTUBB /
  ÜTS kayıt barkodları teklif dokümanları ihale dosyasında ve faturalarda beyan
  edilecektir.
  5) Aday ve istekli tıbbi cihaz alımlarında cihazın, rutin bakım periyodu (sıklığı), dahili
  yazılım sistemi bulunan cihazlar için yazılımların erişim, kullanım yetki bilgilerine
  (program kilidi, şifre, ek güvenlik donanımı gibi), hata kodları ve müdahale aşamalarına
  ilişkin tedarikçi tarafından düzenlenen beyan ve bedelsiz temin edileceğine dair
  muayene komisyonuna yazılı beyanda bulunacaktır.
  4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
  1)Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın
  alımlarında,aday veya isteklinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına
  (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydının aranması zorunludur. Aday veya
  isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı
  durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kaydı
  aranacaktır.
  2)Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların satın alımlarıda, alımı yapılacak
  cihazların TİTUBB veya ÜTS’ de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt
  işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Aday veya isteklilerden Tıbbi Cihaz
  Yönetmeliklerinin öngördüğü belgeleri (CE/EC sertifikaları, uygunluk beyanı) ibrazetmeleri istenmeyecektir.
  b) ÜTS (Ürün Takip Sistemi): Teklif ettikleri kalemlere ilişkin ÜTS çıktıları ihaledosyasında sunulması zorunludur.
  NOT: “a” ve “b” bendlerinde istenilen belgelerden birinin sunulması yeterli olacaktır.
  4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
  a) TİTUBB Yetki: T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 01.03.2010 tarihinde yayınlanan
  2010/11 Sayılı Genelge gereği; ihale tarihi itibarı ile, istekliler teklif dosyalarında T.C. İlaç
  ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarına dair belge
  sunacaklardır. İsteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma)
  olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kaydısunulması zorunludur.
  b) ÜTS (Ürün Takip Sistemi): Teklif veren firmalara ilişkin ÜTS çıktıları ihale dosyasındasunulması zorunludur.
  NOT: “a” ve “b” bendlerinde istenilen belgelerden birinin sunulması yeterli olacaktır.
  4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknikşartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
  İstekliler, teklif edecekleri ürünlere ait firma tarafından imzalanıp kaşelenmiş katalogveya fotoğrafları ihale dokümanı içerisinde sunacaklardır.İstekliler, teknik şartnameye cevapları soru-cevap formatında hazırlayarak ihaledökümanında sunacaklardır.
  İlgili hekim veya sağlık personellerinin talebi halinde ihale komisyonu tarafından,demonstrasyon talebi yapılabilecektir. İstekliler, demonstrasyon talebi halinde ilgili firmatalep yazısının kendilerine ulaşmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde ürünütalepte belirtilen hastane yada birime demonstrasyon yapılmak üzere teslimedeceklerdir..
  Teknik şartnameye uygunluk belgesi: Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı veTürkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar”…….marka…….model…..cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında
  teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmışolmalıdır.Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılıkbulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliyeihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarakindirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kelkit Devlet Hastanesi Satın Alma Birimiadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerindenvereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ilebu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedelüzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvimgünüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan
  en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
  İLAN OLUNUR Basım 45

Etiketler :
SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER