Kelkit Gündem

EURO DİZEL MOTORİN SATIN ALINACAKTIR

EURO DİZEL MOTORİN SATIN ALINACAKTIR GÜMÜŞGÖZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EURO DİZEL MOTORİN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2019/227958 1-İdarenin a) Adresi : Göztepe Gözler 29 29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE b) Telefon ve faks numarası : 4563675689 […]

EURO DİZEL MOTORİN SATIN ALINACAKTIR
13 Mayıs 2019 - 9:21 'de eklendi.

EURO DİZEL MOTORİN SATIN ALINACAKTIR
GÜMÜŞGÖZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EURO DİZEL MOTORİN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/227958
1-İdarenin
a) Adresi : Göztepe Gözler 29 29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE b) Telefon ve faks numarası : 4563675689 – 4563675690
c) Elektronik Posta Adresi : gumusgozebelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet
adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 31000 LT EURO DİZEL MOTORİN ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Teslim Yeri : AKARYAKIT İSTASYONU POMPA TESLİMİ VE
BELEDİYE AKARYAKIT TANKINA TESLİM
c) Teslim Tarihi : SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 1 YIL
İhalenin
a) Yapılacağı yer : GÜMÜŞGÖZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GÜMÜŞGÖZE BELDESİ/GÖZLER CADDESİ NO:29
b) Tarihi ve saati : 22.05.2019 – 13:30

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi,
b) Akaryakıt Pazarlama Kuruluşu Bayisi ise, Bayi olduğuna dair alınmış İş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesini,
c)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı GÜMÜŞGÖZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 3. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÜMÜŞGÖZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 4. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
 7. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  .

İLAN OLUNUR
Basım 25

Etiketler :
SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER