Kelkit Gündem

İTHAL KÖMÜR (PORTAKAL VE KARPUZ)

İTHAL KÖMÜR (PORTAKAL VE KARPUZ) KELKİT YAŞAR VE İRFANİ DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI İthal Kömür (Portakal ve Karpuz) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer […]

İTHAL KÖMÜR (PORTAKAL VE KARPUZ)
24 Eylül 2018 - 9:38 'de eklendi.

İTHAL KÖMÜR (PORTAKAL VE KARPUZ)
KELKİT YAŞAR VE İRFANİ DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İthal Kömür (Portakal ve Karpuz) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/468675
1-İdarenin
Adı : MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ-
KELKİT YAŞAR VE İRFANİ DOĞAN MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
a) Adresi : İnönü Mahallesi Yavuz Sultan Sokak No:3 296090
KELKİT/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası : 4563172135 -4563172134
c) Elektronik Posta Adresi : yilmazcakici29 @hotmail.com
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet
adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu Yapım İşi
a) Adı : İthal Kömür (Portakal ve Karpuz)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 50 Ton İthal Kömür (Portakal Cinsi), 50 Ton İthal
Kömür (Karpuz Cinsi). Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer
alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Edileceği Yer : Yaşar ve İrfani Doğan M.T.A.LKömür Deposu
c) Süresi teslim Tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içinde teslim
edilecektir
İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.18.2018 – 09:00
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 08 10.2018 09:00 – 08.10.2018 12:00
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : O8.10.2018 – 12:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yaşar ve İrfani Doğan M.T.A.L Müdür Yardımcısı Odası
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Teklifi veren satıcı ise :Herhangi bir ilde almmıs “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi * (Onayin , Teklifi veren İthalatçı İse:”İthalatçı Kayıt Belgesi” (Onaylı) ,Teklifi
veren üretici ise: ” Uygunluk izin Belgesi ” (Onaylı) . Teklifi veren dağıtıcı ise :Herhangi bir ilde alınmış * Dağıtıcı Kayıt Belgesi (Önaylı)
Teklifini verdiği yakıta ait ilimiz Çevre ve şehircilik İL Müdürlüğünden alınan Şatış izin belgesini ,Satış izin belgesine ait uygunluk belgesini ve Uygunluk belgesine ait analiz raporu ( Birden fazla satış izin belgesi verilebilir.)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmaş) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

İLAN OLUNUR
Basım 73

Etiketler :
SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER