Kelkit Gündem

LİNYİT KÖMÜR ALIMI

KIZ MESLEK LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Linyit Kömür Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2018//437619 1-İdarenin a) Adresi : İNÖNÜ MAHALLESİ OKULLAR SOKAK […]

LİNYİT KÖMÜR ALIMI
10 Eylül 2018 - 9:59 'de eklendi.

KIZ MESLEK LİSESİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Linyit Kömür Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018//437619
1-İdarenin
a) Adresi : İNÖNÜ MAHALLESİ OKULLAR SOKAK 10
29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası : 4563173113 -4563173114
c) Elektronik Posta Adresi : gulerhakki28@hotmail.com
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet
adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu : Kömür Alımı
a) Niteliği, türü ve miktarı : 102 Ton Linyit Kömür Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı Yer : Nene Hatun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
Ç) İşin Süresi : İhale günü itibari ile 20 gün içinde teslim edilecektir
İhalenin
a) Yapılacağı yer : Nene Hatun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdür Odası
b) Tarihi ve saati : 24.09.2018 – 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun
teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye
katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde
yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmelerigerekir:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine
ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, eimza
ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir, eanahtarlar;
ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar
EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP
Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol”
imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici
numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim
günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük
geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır
İLAN OLUNUR
Basım 67

Etiketler :
SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER