Kelkit Gündem

LİNYİT KÖMÜR (PORTAKAL)

LİNYİT KÖMÜR (PORTAKAL) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Linyit Kömür (Portakal) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2018/470023 1-İdarenin Adı : […]

LİNYİT KÖMÜR (PORTAKAL)
24 Eylül 2018 - 9:38 'de eklendi.

LİNYİT KÖMÜR (PORTAKAL)
15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Linyit Kömür (Portakal) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/470023
1-İdarenin
Adı : ANADOLU LİSESİ-15 TEMMUZ ŞEHİTLER MİLLİ
EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
a) Adresi : KÜÇÜK CAMI MAHALLESI HOSNADARLAR
CADDESİ 1 29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası : 4563173855 – 4563173855
c) Elektronik Posta Adresi : 959745@meb.ki2.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet
adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu Yapım İşi
a) Adı : Linyit Kömür (Portakal )
b) Niteliği, türü ve miktarı : 65 Ton Linyit Kömür (Portakal)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Edileceği Yer : 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lis. Kömür Deposu
c) Süresi teslim Tarihi :sözleşme imzalanmasına müteakip 45 takvim günüdür
İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.10.2018 – 09:00
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 02.10.2018 09:00 – 02,10.2018 12:00
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 02.10.2018 – 12:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Komisyon Odası

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ıle yeterlık değerlendırmesmde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifl: tandart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katıtabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi: İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.istekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin  %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vi klerdir. Geçici temi ktupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verılen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar: Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

İLAN OLUNUR
Basım 75

Etiketler :
SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER