Kelkit Gündem

PARKE – BORDÜR SATIN ALINACAKTIR

PARKE – BORDÜR SATIN ALINACAKTIR ÖBEKTAŞ BELEDİYESİ HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Parke – Bordür Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2019/22695l 1-İdarenin a) Adresi : Fatih cumhurivet cad.47 29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE b) Telefon ve faks numarası […]

PARKE – BORDÜR SATIN ALINACAKTIR
13 Mayıs 2019 - 9:21 'de eklendi.

PARKE – BORDÜR SATIN ALINACAKTIR ÖBEKTAŞ BELEDİYESİ
HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Parke – Bordür Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/22695l
1-İdarenin
a) Adresi : Fatih cumhurivet cad.47 29600
KELKİT/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası : 4563274080 – 4563274133
c) Elektronik Posta Adresi : obektasbelediyesi1994@hotmail.com
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet
adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1000 mt. Beton Yaya Kaldırım Bordürü
15000 m2 Geçmeli Prefabrik Beton Parke
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Teslim Yeri : Öbektaş Belediyesi İnşaat Sahası veya
belediye depolırı
c) Teslim Tarihi : Sözleşme imzalandıktın sonra 180 gün içerisinde
malzemenin tamamı teslim alınacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağ yer : Öbektaş Belediye Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 28.05.2019 – 14:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3. ihale konrısu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mewzuat gereğınce alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
  Marka Tescil Belgesi
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÖBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÖBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  İLAN OLUNUR
  Basım 26
Etiketler :
SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER