Kelkit Gündem

Z KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Kelkit 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesine 1 adet ( 80 Metrekare – 7 Bilgisayar (ölçülerinde Z kütüphane Kurulumu ve Donatımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale […]

Z KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI
10 Eylül 2018 - 9:58 'de eklendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Kelkit 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesine 1 adet ( 80 Metrekare – 7 Bilgisayar (ölçülerinde
Z kütüphane Kurulumu ve Donatımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/442278
1-İdarenin
a) Adresi : KÜÇÜK CAMI MAHALLESİ HOSNADARLAR CAD.1
29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası : 4563173855 -4563173855
c) Elektronik Posta Adresi : 959745@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet
adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu Yapım İşi
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kelkit l5 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesine 1 adet (80
Metrekare – 7 Bilgisayar (ölçülerinde Z kütüphane
Kurulumu ve Donatımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer
alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı Yer : Kelkit 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi
c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
Ç) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür
İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kelkit 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi
Küçük Cami Mahallesi KELKİT/ GÜMÜŞHANE
b) Tarihi ve saati : 18.09.2018 – 11:00
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5lhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest
muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. iş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif
edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kurumlarda yapılan Zenginleştirilmiş Kütüphane
( Z Kütüphane ) Kurulumu ve Donatımı işleri,
Bl. ve Bil . Grubu işlerin dışındaki bina işleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerine ait mezuniyet belgeleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Ekap adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kelkit 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu
ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
13.Diğer hususlar:
ihalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
ihale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan
en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İLAN OLUNUR

Etiketler :
SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER